Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Onze stichting heeft voor het eerst in haar bestaan een project buiten de provinciegrenzen van haar oorspronkelijk werkgebied opgestart! In het westen van Gelderland, de Bommelerwaard en de gemeente West Betuwe, is een groot kavelruilproject van start gegaan. Gedurende dit project is het de bedoeling dat grondeigenaren zélf met elkaar het ruilplan gaan maken. Er zal dus participatief worden gewerkt. Er zullen zogenaamde ‘ruiltafels’ worden geformeerd, waarin grondeigenaren die iets met elkaar zouden kunnen ruilen bij elkaar worden gezet. Dit noemen we ‘werksessies’.

– Vanwege de Corona-crisis is het op dit moment niet mogelijk om genoemde werksessies te organiseren. Wellicht dat dit in een later stadium wel weer kan. Zodoende worden er op dit moment alleen één op één gesprekken gevoerd, zowel telefonisch als met persoonlijke bezoeken. Waarbij we ons uiteraard aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen houden. –

Door de aankoop van enkele percelen is er een grondpot gecreëerd en kunnen er nu concrete ruilvoorstellen worden gemaakt. Hier zijn we op dit moment mee bezig en deze worden inmiddels aan partijen voorgelegd. Het doel is om eind 2021 meerdere ruilen af te kunnen ronden.

Kavelruil Rijn- en Veenstreek

Vanuit de resultaten van enkele vooronderzoeken zijn een tweetal gebieden naar voren gekomen waar het mogelijk zou moeten zijn om succesvol een kavelruil op te zetten: rondom Rijpwetering, Hoogmade en Woubrugge én rondom Aarlanderveen richting de Oude Rijn. Na de georganiseerde inloopdagen, waarbij grondeigenaren konden reageren op ruilvoorstellen, zijn we op dit moment bezig om de ruilplannen verder te optimaliseren. Door gesprekken aan de boerenkeukentafel, trachten we draagvlak voor de ruilvoorstellen te krijgen.

Voor het opzetten van deze kavelruil heeft de provincie Zuid-Holland ons subsidie verstrekt. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele gebiedspartijen die grondvragende opgaven in het gebied hebben. Deze zullen we proberen op vrijwillige basis mee te nemen in het project.

Alblasserwaard-Oost

Tot nu toe is er ruim 100 ha geruild, maar we zijn nog niet klaar! Aankomende tijd zal gefocust worden op de grondvragende opgaven van Waterschap Rivierenland: rondom Ottoland en Giessenburg zijn enkele boezemkades die versterkt moeten worden en liggen er nog enkele natuuropgaven. Al ruilend wordt geprobeerd om deze grond te verwerven, waarbij de eigenaren tenminste met dezelfde grond hoeveelheid grond worden gecompenseerd en waar mogelijk een verbetering van de verkaveling.

Daarnaast liggen er nog ruilkansen in enkele andere polders in het projectgebied. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten en we komen bij u langs om samen te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn! Heeft u interesse? Neem dan contact op! Klik hier voor de contactgegevens van de kavelruilcoördinator.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade-Kadijk

Enkele jaren geleden heeft onze stichting een succesvol project afgerond rondom Bergambacht. Nu is de tijd rijp om in een ander gebied ons geluk te gaan beproeven: De polder tussen Vlist en Schoonhoven, Franse Kade-Kadijk genaamd. In dit gebied liggen behoorlijk wat provinciale gronden, waarvan we een deel mogen gebruiken voor het project. Met de kennis die we bij het vorige project hebben opgedaan kunnen we nu vlot aan de gang.

De provincie Zuid-Holland heeft ons gevraagd om de scope van het project te vergroten op het gebied van zaken zoals bodemdaling en weidevogels. Hiervoor zijn we op dit moment in gesprek met betrokken gebiedspartijen hoe we dit in het project kunnen integreren.

Duin- en Bollenstreek

In opdracht van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft onze stichting een verkavelingsonderzoek in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om een duidelijk beeld van de verkavelingsstructuur en ruilwensen van de grondeigenaren te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het GOM: www.gomdb.nl

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse heeft er inmiddels een eerste ruil plaatsgevonden. Een tweede ruil rondom de verkoop van een melkveebedrijf staat op dit moment in de steigers.

Aankomende tijd zal worden besteed aan het onderzoeken van mogelijke ruilen in de rest van het projectgebied. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruilgronden van de gemeente Midden-Delfland. Die worden exclusief ingezet ten bate van de (melk)veehouderij in het gebied.

Achterwaterschap Oost, Polder Brandwijk

In opdracht van Waterschap Rivierenland (WSRL) voert de stichting een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject uit: in eerste instantie lagen er twee opgaven langs de zuidelijke boezemkade van het Achterwaterschap: de kade moest worden versterkt en er diende een Ecologische Verbindingszone (EVZ) te worden gerealiseerd. Om deze opgaven te realiseren moet er grond van aangrenzende eigenaren worden verworven De kadversterkingsopgave is echter komen te vervallen. Hierdoor blijft alleen de EVZ-opgave over en hoeft er minder grond verworven te worden.

In een eerste deelruil is inmiddels een deel van de benodigde gronden verworven en is de verkaveling van enkele bedrijven verbeterd. Er resteert een opgave waarin over een tracé van ca. 3,5 km grond verworven dient te worden. Daarnaast is er een flinke verbetering van de verkaveling mogelijk.

Kreken Kweken (Voorne-Putten)

Op Voorne-Putten wordt op dit moment de nodige nazorg geleverd op het gebied van het vestigen van onderhoudspaden en andere verplichtingen die bij de aankoop van de stroken gronden voor de ecologische oevers zijn aangegaan.

Mogelijk dat er nog enkele oevers worden verworven die in een eerder stadium geen prioriteit hadden.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen. Wij denken graag met u mee over de mogelijke verkavelingsvraagstukken die dit met zich meebrengt. Klik hier voor onze contactgegevens.

Oude Leede, Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt door het ruilen van gronden tussen de provincie, Staatsbosbeheer en enkele private grondeigenaren geprobeerd om het weidevogelkerngebied te versterken. In de praktijk komt het er op neer dat de weidevogelgronden in het hart van de polder worden geconcentreerd. De aangrenzende agrariërs gaan deze grond langjarig beheren.

Het ruilplan bevindt zich op dit moment in een vergevorderd stadium. Zodoende staat het taxeren van de gronden binnenkort op de agenda.