Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Eind december 2021 konden eindelijk de eerste twee deelruilen van dit project worden afgerond: in de gemeente West Betuwe werd een bescheiden ruil van 17 ha afgerond. Deze ruil vormde een belangrijke bijdrage aan de dijkversterking tussen Waardenburg en Gorinchem. Door de inbreng van ruilgrond door Waterschap Rivierenland, konden enkele grondeigenaren al ruilend worden gecompenseerd voor het verlies van grond door de dijkversterking én kon de verkaveling worden verbeterd.

In de Bommelerwaard werd een mooie ruil van bij elkaar zo’n 85 ha afgerond. Deze ruil had heel wat voeten in aarde, maar dit mooie resultaat stemt tot tevredenheid. In de West Betuwe wordt op dit moment nog gewerkt aan een laatste deelruil die aankomend voorjaar hopelijk succesvol kan worden afgrond.

Rijn- en Veenstreek

Vanuit de resultaten van enkele vooronderzoeken zijn een tweetal gebieden naar voren gekomen waar het mogelijk zou moeten zijn om succesvol een kavelruil op te zetten: rondom Rijpwetering, Hoogmade en Woubrugge én rondom Aarlanderveen richting de Oude Rijn. In één van deze twee gebieden wordt nu gewerkt om een kavelruil rond te zetten.

Voor het opzetten van deze kavelruil heeft de provincie Zuid-Holland ons subsidie verstrekt. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele gebiedspartijen die projecten in het gebied hebben, waarbij verkavelingsvraagstukken uit naar voren zijn gekomen. Er wordt geprobeerd om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Alblasserwaard-Oost

Tot nu toe is er ruim 190 ha geruild. Dit project bevindt zich in de eindfinale, waarin de laatste deelruil van ruim 10 ha op dit moment ter uitwerking bij de notaris ligt. Voor deze ruil is intensief samengewerkt met Waterschap Rivierenland: in één van de polders rondom Giessenburg wordt al ruilend grond verworven voor de versterking van een boezemkade. Hiertoe zet het waterschap een ruilperceel in.

Wanneer de laatste ruil op korte termijn tot een goed einde is gebracht zal het project worden afgerond. In totaal is er dan 5 jaar aan dit project gewerkt en is er een prima resultaat behaald. Alles bij elkaar opgeteld wisselde er bij dit project zo’n 200 ha van eigenaar.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade-Kadijk

In eerste instantie was dit project als kavelruilproject opgezet. Toch bleek dat er in het gebied meer behoefte was aan het opzetten van een gebiedsproces. Zodoende heeft de provincie de stichting gevraagd om een gebiedsverkenning uit te voeren. Doel hiervan is om de ambities van de verschillende agrariërs/grondeigenaren en overige gebiedspartijen in kaart te brengen. Daarna zal onderzocht worden óf en hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden.

Afgelopen herfst zijn de betrokken grondeigenaren benaderd voor een inventarisatiegesprek. Hier is goed gehoor aangegeven. De gesprekken zijn inmiddels afgerond en de resultaten hiervan worden in een rapportage verwerkt. Waarna vervolgstappen zullen worden bepaald.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen. Wij denken graag met u mee over de mogelijke verkavelingsvraagstukken die dit met zich meebrengt. Klik hier voor onze contactgegevens.

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse hebben er inmiddels twee ruilen plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan een drietal bescheiden kavelruilen, die hopelijk voor het nieuwe groeiseizoen kunnen worden afgerond.

Voor het tot stand brengen van ruilen wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruilgronden van de gemeente Midden-Delfland. Die worden exclusief ingezet ten bate van de (melk)veehouderij in het gebied.

Achterwaterschap Oost, Polder Brandwijk

In opdracht van Waterschap Rivierenland (WSRL) voert de stichting een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject uit: langs de zuidelijke boezemkade van het Achterwaterschap liggen een tweetal opgaven: de kade dient te versterkt en er is een wens om aangrenzend een Ecologische Verbindingszone (EVZ) te realiseren. Om deze opgaven te realiseren moet er grond van aangrenzende eigenaren worden verworven. Dit proberen we al ruilend voor elkaar te krijgen, waarbij wordt getracht om de verkaveling van de betrokken bedrijven te verbeteren.

In een eerste deelruil is inmiddels een deel van de benodigde gronden verworven en is de verkaveling van enkele bedrijven verbeterd. Er resteert een opgave waarin over een tracé van ca. 3,5 km grond verworven dient te worden. Daarnaast is er een flinke verbetering van de verkaveling mogelijk.

Oude Leede, Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt met behulp van de inzet van ruilgronden geprobeerd om het aanwezige weidevogelgebied te vergroten. Door het instrument vrijwillige kavelruil daarbij in te zetten, wordt naast het genoemde doel ook de verkaveling van de omliggende agrariërs verbeterd. Daarnaast krijgen deze ook de kans om het weidevogelgebied na afronding van de kavelruil te beheren.

De te ruilen percelen zijn getaxeerd en de laatste bemiddelingsronde zal bepalen of het ruilplan voor een ieder interessant genoeg is.