Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Symposium ‘Kavelruil op de kaart’

Op 16 februari 2023 vond een mini-symposium “Kavelruil op de Kaart” plaats. De kavelruilstichtingen in Noord- en Zuid-Holland (Stivas en Stichting Kavelruil Zuid-Holland) hadden de handen ineen geslagen om het instrument vrijwillige kavelruil in het perspectief van de uit te voeren gebiedsprocessen te zetten. Vanuit diverse invalshoeken werd het instrument belicht. Dat vrijwillige kavelruil al lang geen instrument alleen voor de agrarische sector is werd duidelijk. In combinatie met agrarische structuurverbetering is vrijwillige kavelruil een bewezen instrumentarium voor de realisatie van maatschappelijke opgaven. En daardoor biedt het instrument kansen voor een succesvolle uitvoering van gebiedsprocessen.

Tracé boezemkanaal voor gemaal Hardinxveld-Giessendam

In opdracht van Waterschap Rivierenland is een inventarisatieronde gehouden onder de grondeigenaren die grond verliezen door de aanleg van een boezemkanaal. Dit kanaal is nodig om de afvoer van water uit de Alblasserwaard via een nieuw te bouwen gemaal te kunnen realiseren. Meerdere grondeigenaren willen vervangende grond, het doel van dit onderzoek was of dit door kavelruil zou kunnen worden gerealiseerd. De conclusie was dat een deel van het tracé d.m.v. kavelruil vrijgeruild zou kunnen worden. Inmiddels is begonnen met het maken van de eerste ruilplannen.

Gebiedsproces Middelburg- en Tempelpolder

In opdracht van H.H. Stichtse Rijnlanden voert de stichting in deze polder nabij Reeuwijk een gebiedsinventarisatie uit. Doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven en haar ondernemers. Welke toekomstplannen hebben zij is en er een opvolger aanwezig? Deze informatie wordt gebruikt om enkele gebiedsdoelen te realiseren én om het gebied toekomstbestendig te maken voor de blijvende agrariërs.

Onlangs zijn er enkele ontwerpsessies georganiseerd waarin met elkaar ontwerpplannen voor het gebied zijn gemaakt.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade-Kadijk

In eerste instantie was dit project als kavelruilproject opgezet. Toch bleek dat er in het gebied meer behoefte was aan het opzetten van een gebiedsproces. Zodoende heeft de provincie de stichting gevraagd om een gebiedsverkenning uit te voeren. Doel hiervan is om de ambities van de verschillende agrariërs/grondeigenaren en overige gebiedspartijen in kaart te brengen. Daarna zal onderzocht worden óf en hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden.

De resultaten van de gesprekken met de grondeigenaren zijn in een eindrapportage verwerkt. Het is afwachten welk vervolg aan de inventarisatie zal worden gegeven.

Achterwaterschap Oost, Polder Brandwijk

In opdracht van Waterschap Rivierenland (WSRL) voert de stichting een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject uit: langs de zuidelijke boezemkade van het Achterwaterschap liggen een tweetal opgaven: de kade dient te versterkt en er is een wens om aangrenzend een Ecologische Verbindingszone (EVZ) te realiseren. Om deze opgaven te realiseren moet er grond van aangrenzende eigenaren worden verworven. Dit proberen we al ruilend voor elkaar te krijgen, waarbij wordt getracht om de verkaveling van de betrokken bedrijven te verbeteren.

In een eerste deelruil is inmiddels een deel van de benodigde gronden verworven en is de verkaveling van enkele bedrijven verbeterd. Er resteert een opgave waarin over een tracé van ca. 3,5 km grond verworven dient te worden. Daarnaast is er een flinke verbetering van de verkaveling mogelijk. Op dit moment wordt onderzocht of het verwerven van ruilgronden hiervoor mogelijk is.

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse hebben er inmiddels twee ruilen plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan een behoorlijk grote deelruil die hopelijk later dit jaar kan worden afgerond.

Voor het tot stand brengen van ruilen wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruilgronden van de gemeente Midden-Delfland. Die worden exclusief ingezet ten bate van de (melk)veehouderij in het gebied.

Gebiedsprocessen

Overheden zijn bezig met het opstarten van gebiedsprocessen om doelen op het gebied van stikstof, bodemdaling, waterkwaliteit, etc. te realiseren. Maar u kunt als ‘gebied’ ook zelf de koe bij de horens vatten en hiervoor zelf het initiatief nemen! Stichting Kavelruil Zuid-Holland kan u hierbij van dienst zijn. Vanaf het opstarten van een gebiedsproces door een zogenaamde ’temperatuurmeting’ van een gebied tot de verdere uitwerking van plannen kunnen wij onze bijdrage leveren. Wilt u hier eens van gedachten over wisselen? Neem dan contact met ons op! Klik hier voor onze contactgegevens.