Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Afgelopen winter konden eindelijk de eerste twee deelruilen van dit project worden afgerond: in de gemeente West Betuwe werd een bescheiden ruil van 17 ha afgerond. Deze ruil vormde een belangrijke bijdrage aan de dijkversterking tussen Waardenburg en Gorinchem. Door de inbreng van ruilgrond door Waterschap Rivierenland konden enkele grondeigenaren al ruilend worden gecompenseerd voor het verlies van grond door de dijkversterking én kon de verkaveling worden verbeterd.

In de Bommelerwaard werd een mooie ruil van bij elkaar zo’n 85 ha afgerond. Deze agrarische ruil had heel wat voeten in aarde, maar dit mooie resultaat stemt tot tevredenheid. De inzet van ruilgrond van de provincie Gelderland vormde een belangrijke katalysator voor het tot stand komen van deze ruil.

In de West Betuwe is afgelopen april een ruil van ca. 66 ha afgerond, ook hier werd ruilgrond van de provincie Gelderland ingezet. Daarmee komt het totale resultaat uit op 168 ha ruil. Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het project dat tot aankomende zomer doorloopt.

Zuidpolder, Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is met behulp van de inzet van ruilgronden van de gemeente, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer het aanwezige weidevogelgebied vergroot. Afgelopen april passeerde hiervoor een akte van kavelruil van 89 ha ruil, waar in totaal 17 partijen bij betrokken waren. Zodoende kan komende tijd worden gestart met de verdere inrichting van het weidevogelgebied. Door het instrument vrijwillige kavelruil in te zetten, is naast het genoemde doel ook de verkaveling van de omliggende agrariërs verbeterd. Daarnaast krijgen deze ook de kans om het vergrote weidevogelgebied na afronding van de kavelruil te beheren.

Voor meer informatie, klik op deze link>> Nieuwsbericht_weidevogelgebied_Zuidpolder

Alblasserwaard-Oost

Afgelopen winter is de laatste deelruil van ongeveer 10 ha afgerond.  Voor deze ruil is intensief samengewerkt met Waterschap Rivierenland: in één van de polders rondom Giessenburg is al ruilend grond verworven voor de versterking van een boezemkade. Hiertoe zette het waterschap een ruilperceel in en werden betrokken grondeigenaren gecompenseerd in grond en waar mogelijk is de verkaveling verbeterd.

Door deze laatste ruil komt het totaal van dit kavelruilproject uit op 191 ha ruil. In totaal is er dan 5 jaar aan dit project gewerkt en is er een prima resultaat behaald. De formele afronding van het project is inmiddels klaar.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade-Kadijk

In eerste instantie was dit project als kavelruilproject opgezet. Toch bleek dat er in het gebied meer behoefte was aan het opzetten van een gebiedsproces. Zodoende heeft de provincie de stichting gevraagd om een gebiedsverkenning uit te voeren. Doel hiervan is om de ambities van de verschillende agrariërs/grondeigenaren en overige gebiedspartijen in kaart te brengen. Daarna zal onderzocht worden óf en hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden.

De resultaten van de gesprekken met de grondeigenaren worden op dit moment verwerkt in een eindrapportage, waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn gereed zal zijn.

 

 

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen. Wij denken graag met u mee over de mogelijke verkavelingsvraagstukken die dit met zich meebrengt. Klik hier voor onze contactgegevens.

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse hebben er inmiddels twee ruilen plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan een drietal deelruilen, die hopelijk later dit jaar kunnen worden afgerond.

Voor het tot stand brengen van ruilen wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruilgronden van de gemeente Midden-Delfland. Die worden exclusief ingezet ten bate van de (melk)veehouderij in het gebied.

Achterwaterschap Oost, Polder Brandwijk

In opdracht van Waterschap Rivierenland (WSRL) voert de stichting een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject uit: langs de zuidelijke boezemkade van het Achterwaterschap liggen een tweetal opgaven: de kade dient te versterkt en er is een wens om aangrenzend een Ecologische Verbindingszone (EVZ) te realiseren. Om deze opgaven te realiseren moet er grond van aangrenzende eigenaren worden verworven. Dit proberen we al ruilend voor elkaar te krijgen, waarbij wordt getracht om de verkaveling van de betrokken bedrijven te verbeteren.

In een eerste deelruil is inmiddels een deel van de benodigde gronden verworven en is de verkaveling van enkele bedrijven verbeterd. Er resteert een opgave waarin over een tracé van ca. 3,5 km grond verworven dient te worden. Daarnaast is er een flinke verbetering van de verkaveling mogelijk. Op dit moment wordt onderzocht of het verwerven van ruilgronden hiervoor mogelijk is.