Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Onze stichting heeft voor het eerst in haar bestaan een project buiten de provinciegrenzen van haar oorspronkelijk werkgebied opgestart! In het westen van Gelderland, de Bommelerwaard en de gemeente West Betuwe, is een groot kavelruilproject van start gegaan. Vanwege de Corona-crisis zijn de oorspronkelijk geplande werksessies geschrapt. Met deelnemers worden op dit moment een-op-een gesprekken gevoerd.

Door de aankoop van enkele percelen is er een grondpot gecreëerd en zijn er nu concrete ruilvoorstellen worden gemaakt. Hier zijn we op dit moment mee bezig en deze worden inmiddels aan partijen voorgelegd. Ook proberen we een bijdrage te leveren aan de grondverwerving voor de dijkverzwaring tussen Waardenburg en Gorinchem. Het doel is om eind 2021 meerdere ruilen af te kunnen ronden.

Rijn- en Veenstreek

Vanuit de resultaten van enkele vooronderzoeken zijn een tweetal gebieden naar voren gekomen waar het mogelijk zou moeten zijn om succesvol een kavelruil op te zetten: rondom Rijpwetering, Hoogmade en Woubrugge én rondom Aarlanderveen richting de Oude Rijn. Nadat we ruilplannen aan de betrokken deelnemers hadden voorgelegd, bleek dat er in één van de gebieden voldoende aanknopingspunten lijken te zijn voor het succesvol laten slagen van een kavelruil.

Voor het opzetten van deze kavelruil heeft de provincie Zuid-Holland ons subsidie verstrekt. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele gebiedspartijen die projecten in het gebied hebben, waarbij verkavelingsvraagstukken uit naar voren zijn gekomen. Er wordt geprobeerd om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Alblasserwaard-Oost

Tot nu toe is er ruim 120 ha geruild, maar we zijn nog niet klaar! Aankomende tijd zal gefocust worden op de grondvragende opgaven van Waterschap Rivierenland: rondom Giessenburg zijn enkele boezemkades die versterkt moeten worden. Al ruilend wordt geprobeerd om deze grond te verwerven, waarbij de eigenaren tenminste met dezelfde grond hoeveelheid grond worden gecompenseerd en waar mogelijk wordt de verkaveling verbeterd.

Daarnaast liggen er nog ruilkansen in enkele andere polders in het projectgebied. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten en we komen bij u langs om samen te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn! Heeft u interesse? Neem dan contact op! Klik hier voor de contactgegevens van de kavelruilcoördinator.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade-Kadijk

In eerste instantie was dit project als kavelruilproject opgezet. Toch bleek dat er in het gebied meer behoefte was aan het opzetten van een gebiedsproces. Zodoende heeft de provincie de stichting gevraagd om een gebiedsverkenning uit te voeren. Doel hiervan is om de ambities van de verschillende agrariërs/grondeigenaren en overige gebiedspartijen in kaart te brengen. Daarna zal onderzocht worden óf en hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden.

Binnenkort wordt gestart met het project en zullen betrokken grondeigenaren worden benaderd voor een inventarisatie gesprek.

Duin- en Bollenstreek

In opdracht van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft onze stichting een verkavelingsonderzoek in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om een duidelijk beeld van de verkavelingsstructuur en ruilwensen van de grondeigenaren te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het GOM: www.gomdb.nl

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse hebben er inmiddels twee ruilen plaatsgevonden.

Aankomende tijd zal worden besteed om grote eindruil tot stand te brengen, hiertoe zijn afgelopen periode een flink aantal agrariërs bezocht. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruilgronden van de gemeente Midden-Delfland. Die worden exclusief ingezet ten bate van de (melk)veehouderij in het gebied.

Achterwaterschap Oost, Polder Brandwijk

In opdracht van Waterschap Rivierenland (WSRL) voert de stichting een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject uit: langs de zuidelijke boezemkade van het Achterwaterschap liggen een tweetal opgaven: de kade dient te versterkt en er is een wens om aangrenzend een Ecologische Verbindingszone (EVZ) te realiseren. Om deze opgaven te realiseren moet er grond van aangrenzende eigenaren worden verworven. Dit proberen we al ruilend voor elkaar te krijgen, waarbij wordt getracht om de verkaveling van de betrokken bedrijven te verbeteren.

In een eerste deelruil is inmiddels een deel van de benodigde gronden verworven en is de verkaveling van enkele bedrijven verbeterd. Er resteert een opgave waarin over een tracé van ca. 3,5 km grond verworven dient te worden. Daarnaast is er een flinke verbetering van de verkaveling mogelijk.

Oude Leede, Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt met behulp van de inzet van ruilgronden geprobeerd om het aanwezige weidevogelgebied te vergroten. Door het instrument vrijwillige kavelruil daarbij in te zetten, wordt naast het genoemde doel ook de verkaveling van de omliggende agrariërs verbeterd. Daarnaast krijgen deze ook de kans om het weidevogelgebied na afronding van de kavelruil te beheren.

De te ruilen percelen zijn getaxeerd en de laatste bemiddelingsronde zal bepalen of het ruilplan voor een ieder interessant genoeg is.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen. Wij denken graag met u mee over de mogelijke verkavelingsvraagstukken die dit met zich meebrengt. Klik hier voor onze contactgegevens.