Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Onze stichting heeft voor het eerst in haar bestaan een project buiten de provinciegrenzen van haar oorspronkelijk werkgebied opgestart! In het westen van Gelderland, de Bommelerwaard en de nieuwe gemeente West-Betuwe, is een groot kavelruilproject van start gegaan. Gedurende dit project is het de bedoeling dat grondeigenaren zélf met elkaar het ruilplan gaan maken. Er zal dus participatief worden gewerkt. Er zullen zogenaamde ‘ruiltafels’ worden geformeerd, waarin grondeigenaren die iets met elkaar zouden kunnen ruilen bij elkaar worden gezet. Dit noemen we ‘werksessies’.

– Vanwege de Corona-crisis is het op dit moment niet mogelijk om genoemde werksessies te organiseren. Wellicht dat dit in een later stadium wel weer kan. Zodoende worden er op dit moment alleen één op één gesprekken gevoerd, zowel telefonisch als met persoonlijke bezoeken. Waarbij we ons uiteraard aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen houden. –

Door de aanvullingen aan de grondpot kunnen er nu concrete ruilvoorstellen worden gemaakt. Hier zijn we op dit moment mee bezig en deze worden hier en daar al aan partijen voorgelegd. Ook zijn we in gesprek met enkele grondeigenaren die een bijdrage aan de grondpot zouden kunnen leveren.

Vooronderzoek kavelruil Rijn- en Veenstreek

Vanuit de resultaten van twee vooronderzoeken zijn een tweetal gebieden naar voren gekomen waar het mogelijk zou moeten zijn om succesvol een kavelruil op te zetten: rondom Rijpwetering, Hoogmade en Woubrugge én rondom Aarlanderveen richting de Oude Rijn. Afgelopen winter hebben we twee inloopdagen georganiseerd waarin betrokken grondeigenaren konden reageren op het gemaakte ruilplan. Ruim de helft van de partijen heeft hier gebruik van gemaakt. Met de opgehaalde informatie gaan we het ruilplan verder vormgeven.

Voor het opzetten van een kavelruil in twee gebieden, is bij de provincie Zuid-Holland subsidie aangevraagd. De beschikking is inmiddels afgegeven. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele gebiedspartijen die grondvragende opgaven in het gebied hebben. Deze zullen we proberen op vrijwillige basis mee te nemen in het project.

Alblasserwaard-Oost

Tot nu toe is er ruim 100 ha geruild, maar we zijn nog niet klaar! Dit jaar zal gefocust worden op de grondvragende opgaven van Waterschap Rivierenland: rondom Ottoland en Giessenburg zijn enkele boezemkades die versterkt moeten worden en waar ook een natuuropgave naast ligt. Al ruilend wordt geprobeerd om deze grond te verwerven en de eigenaren tenminste te compenseren in grond en waar mogelijk in een verbeterde verkaveling. Daarnaast liggen er nog ruilkansen in enkele andere polders in het projectgebied. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten en we komen bij u langs om samen te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn! Heeft u interesse? Neem dan contact op! Klik hier voor de contactgegevens van de kavelruilcoördinator.

Krimpenerwaard, deelgebied Franse Kade

Enkele jaren geleden heeft onze stichting een succesvol project afgerond rondom Bergambacht. Nu is de tijd rijp om in een ander gebied ons geluk te gaan beproeven: De polder tussen Vlist en Schoonhoven, Franse Kade genaamd. In dit gebied liggen behoorlijk wat provinciale gronden, waarvan we een deel mogen gebruiken voor het project. Met de kennis die we bij het vorige project hebben opgedaan, kunnen we nu vlot aan de gaan. De verwachting is dat we in het voorjaar de eerste verkennende gesprekken met de betreffende grondeigenaren kunnen gaan voeren.

Duin- en Bollenstreek

In opdracht van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft onze stichting een verkavelingsonderzoek in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld van de verkavelingsstructuur en ruilwensen van de grondeigenaren te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het GOM: www.gomdb.nl

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Na de afgeronde verkavelingsanalyse is inmiddels de eerste ruil gepasseerd: 4 eigenaren ruilden met elkaar ca. 30 ha grond. Op dit moment wordt gewerkt aan een tweede ruil. Daarnaast wordt in kaart gebracht waar er nog meer kansen liggen op het gebied van verkaveling.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen.

Kreken Kweken (Voorne-Putten)

Op Voorne-Putten worden enkele losse transacties verder uitgewerkt die bijdragen aan het realiseren van enkele ecologische oevers. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of er kansen zijn voor andere aankopen/ruilingen.